PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

  

 

O Partnerstwie Publiczno-Prywatnym


Partnerstwo publiczno-prywatne jest formą długoterminowej współpracy sektora prywatnego i publicznego przy przedsięwzięciach mających na celu realizację zadań publicznych. Celem współpracy jest osiągnięcie obopólnych korzyści zarówno w wymiarze celów społecznych, jak i komercyjnych danego przedsięwzięcia.
Szerokie stosowanie PPP może przyczynić się do znacznych oszczędności w wyniku obniżki kosztów inwestycyjnych i kosztów świadczenia usług użyteczności publicznej
.

 

Oferujemy kompleksową obsługę prawną, finansową, techniczną w przygotowaniu oraz realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego


Zakres usług dla podmiotu publicznego obejmuje m.in.:
• analizę zakresu zadań publicznych będących w gestii partnera publicznego, które mogą być realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, zdefiniowanie celów strategicznych, rekomendację najwłaściwszych projektów PPP dopasowanych do strategii, potrzeb i uwarunkowań danej jednostki,
• analizę i rekomendację najefektywniejszego, z punktu widzenia danego podmiotu publicznego, wariantu realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
• przygotowanie analiz prawnych, w tym pod względem wykonalności inwestycji, pozyskanie zezwoleń i decyzji,
• przygotowanie analiz finansowo-ekonomicznych dla projektu, tj.: kalkulacja nakładów inwestycyjnych, analiza opłacalności inwestycji, rozdział dochodów jakie generuje PPP, analiza wrażliwości i ryzyka, analiza kosztów i korzyści w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego,
• oszacowanie i podział ryzyka związanego z realizacją inwestycji pomiędzy partnerów,
• prowadzenie procesu konsultacji projektu z potencjalnymi inwestorami, w tym organizacja spotkań informacyjnych dla potencjalnych inwestorów – partnerów ze strony prywatnej,
• pomoc w opracowaniu i wdrożeniu procedury wyboru partnera prywatnego, w tym: przeprowadzenie zamówień publicznych, przygotowanie i negocjacje umowy o PPP lub umowy koncesji,
• przygotowanie planu wdrożenia - harmonogramu realizacji inwestycji,
• przygotowanie i realizację planu promocji dla projektu,
• monitorowanie i ewaluację partnera prywatnego na etapie realizacji inwestycji,
• pomoc doradczą i obsługę prawną sporów wynikłych między partnerami,
• nadzorowanie procesu budowy,
• doradztwo i obsługa prawna w zamknięciu projektu PPP.
Zapewniamy również szkolenia dla przedstawicieli partnerów oraz innych instytucji i osób zaangażowanych we wdrożenie inwestycji w formule PPP.

 

Zaangażowanie doradców w projektach w formule PPP wynika z:


• obecnego systemu kontroli rozporządzania środkami publicznymi,
• skomplikowanej procedury przygotowania projektu realizowanego w formule PPP,
• długiego cykl życia projektu, w tym: okresu realizacji projektu,
• konieczności definicji i monitorowania ryzyk, dokładnego określenia odpowiedzialności stron.

 

 

Nasza Oferta


Naszym Klientom proponujemy bardzo konkurencyjne warunki PPP2świadczenia usług w zakresie doradztwa, prawnego i technicznego, w tym za przygotowanie analiz finansowych i ekonomicznych oraz ekspertyz i dokumentów (w tym umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, harmonogramów realizacji inwestycji), które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego.

 

 

 

statystyka