DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Opracowana zgodnie m.in. z ustawą Prawo budowlane:

Projekty budowlane

Przedmiary robót

Kosztorysy inwestorskie

Audyty energetyczne do celów termomodernizacji budynków


Programy funkcjonalnoużytkowe służące do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Niezbędne do przygotowania projektów UE w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - dokumentacja przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, stanowiąca podstawę do przeprowadzenia postępowania w każdym trybie (z wyjątkiem licytacji elektronicznej oraz zamówienia z wolnej ręki) niezależnie od wartości zamówienia publicznego.


Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków  - w przypadku zakupu lub wynajmu nieruchomości od 1 stycznia 2009 roku zgodnie z dyrektywą unijną 2002/91/EC dla wszystkich budynków i mieszkań wymagane jest posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej, tzw. certyfikatu energetycznego.

 


statystyka