PROGRAMY ROZWOJU jednostek samorządu terytorialnego

 

Strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego 
Lokalne programy rewitalizacji

Wieloletnie Plany Finansowe


Planowania strategiczne polegające na systematycznym, ciągłym działaniu, podczas którego samorząd przewiduje i planuje przyszłość, określa odpowiednie etapy realizacji i realne środki do jej osiągnięcia.Cechy skutecznego planowanie strategicznego:
•   pomaga samorządowi sformułować wspólne cele zgodnie z potrzebami społeczeństwa i kierować tak rozwojem,

aby je osiągnąć
•   przedstawia zadania do realizacji do osiągnięcia celów rozwoju
•   skupia się na wykonalnych, a nie pożądanych przedsięwzięciach poprzez realistyczną ocenę lokalnych zasobów, s
zans i zagrożeń.

Efektywne planowanie strategiczne wymaga także sporządzania budżetu i planowania finansowego, np.
w formie wieloletnich planów inwestycyjnych i/lub wieloletnich planów finansowych.

Planowanie strategiczne pozwala m.in. na:
•   uporządkowanie preferencji i potrzeb lokalnej społeczności,
•   uniknięcie przypadkowości i błędów w podejmowanych decyzjach,
•   wprowadzenie hierarchii potrzeb i problemów lokalnych według ich ważności.

 

 

 

 

 


statystyka